Wat is de ZorgSpecialist?

 • Hoe is zorg bij de ZorgSpecialist ingericht?

  De Zorgspecialist levert alle vormen van zorg in de regio Kennemerland en omgeving. Zowel thuis als andere plaatsen waar hulp gewenst is. De ZorgSpecialist is flexibel en klantgericht en levert boven alles kwaliteit. Bij het leveren van zorg werken wij met een klein team van vaste medewerkers en mag u zelf de keuze maken op welk tijdstip u zorgverlening verlangt. Goede zorg voor de cliënt is onze hoogste prioriteit. Wij verlenen Algemene thuiszorg, waaronder vallen:

  Daarnaast bieden we ook specialistische zorg zoals:

 • Hoe kom ik voor zorg in aanmerking?

  Zorg aanvragen bij de ZorgSpecialist kan in slechts drie stappen. De inzet van de zorg wordt vervolgens simpel en snel door ons geregeld. 
  1. Neem contact met ons op via (023)5100-200 of via ons contactformulier. Een wijkverpleegkundige of cliëntmanager van de ZorgSpecialist neemt uw wensen en gegevens op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Vanzelfsprekend op een dag en tijdstip die in uw agenda past.
  2. Tijdens dit huisbezoek: wordt vastgesteld wat uw wensen zijn en welke hulp/zorg u nodig heeft, wordt besproken wat uw wensen zijn en welke hulp/zorg u wenst en binnen welke financiering dit valt. Onze wijkverpleegkundigen indiceren zelf de zorg binnen de ZorgVerzekeringsWet. Valt de zorg onder de gemeente, dan gaan wij desgewenst aan de slag om de indicatie aan te vragen. We maken afspraken over de inzet van de zorg (vaak binnen één of twee dagen, bij spoed de dag zelf nog) en wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Alles wordt in overleg afgestemd.
  3. De wijkverpleegkundige of cliëntmanager stelt een klein team van vaste medewerkers samen en de zorg wordt gestart zodra u dit wenst!
  De ZorgSpecialist kent geen wachtlijsten, dus u ontvangt de zorg direct wanneer het gevraagd wordt. 

 • Wat is er veranderd in de thuiszorg?

  Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de thuiszorg. Spraken we eerder over de AWBZ; wanneer u nu zorg nodig hebt, kan dit vanuit verschillende wetten worden geboden.
  Op een rij:
  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): huishoudelijke zorg, begeleiding en kortdurend verblijf. Uw gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Voor zorg binnen de WMO betaalt u een eigen bijdrage zonder verblijf. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK): www. hetcak.nl
  2. ZorgVerzekeringsWet (ZVW): verpleging en verzorging thuis (onder andere hulp bij douchen of het toedienen van medicijnen) zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Onze wijkverpleegkundigen indiceren deze zorg. U betaalt geen eigen bijdrage.Ook palliatieve zorg valt (in veel gevallen) onder de ZVW.
  3. Wet Langdurige Zorg (WLZ): wanneer 24 uur per dag zorg en toezicht nodig is, wordt dit binnen de WLZ geboden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert deze zorg. Bij de ZorgSpecialist kunt u voor deze zorg terecht binnen onze kleinschalige woonvoorzieningen. Voor zorg binnen de WLZ betaalt u een eigen bijdrage. 
  4. Jeugdzorg: verpleging, verzorging en begeleiding aan jongeren tot 18 jaar wordt door de gemeente uitgevoerd. De gemeente indiceert deze zorg. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht. 

 • Hoe kan ik de ZorgSpecialist bereiken?

  De ZorgSpecialist is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantooruren is onze achterwacht altijd bereikbaar. Dit nummer kan ook gebeld worden die in de avonduren of in het weekend plotseling zorg nodig hebben.
  Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren (08:30 - 17:00 uur) zijn we bereikbaar via (023)5100-200. De achterwacht is maandag t/m vrijdag buiten kantooruren (17:00 - 08:30 uur)  en in het weekend te bereiken via (06)20607322.

 • Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

   Bij elke zorgvraag is ons uitgangspunt dat we aansluiten bij uw wensen, zodat onze zorg en begeleiding bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Wanneer de zorg niet volgens uw wensen verloopt, vinden we dat erg en gaan we direct met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Wij hebben een klachtenreglement (download in PDF bereikbaar via deze link). Hierin is de werkwijze van onze externe klachtencommissie opgenomen. 
  Wanneer u zich wilt inzetten voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg van de ZorgSpecialist ontvangen, dan is zitting nemen in de cliëntenraad wellicht interessant. Onze cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerhande zaken met betrekking tot de zorgverlening. De raad vergadert eens in het kwartaal samen met de directie en de kwaliteitsmanager.
  Hebt u een vraag voor de cliëntenraad of hebt u interesse om een rol binnen de raad te vervullen, dan kunt u contact opnemen met kwaliteitsmanager Marja Tiebie (023)5100 200. U kunt tevens mailen naar cliëntenraad@dezorgspecialist.nl. In dat geval neemt een lid van de cliëntenraad contact met u op.

 • Wanneer kan ik de ZorgSpecialist inschakelen?

  Wij bieden alle vormen van zorg bij cliënten thuis of op alle andere plaatsen waar hulp gewenst is. Bijvoorbeeld:
  1. Een tijdelijke zorgbehoefte, bij herstel na ziekte of operatie
  2. Begeleiding aan kwetsbare mensen, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of chronische ziekte
  3. Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase
  4. Huishoudelijke zorg, wanneer de huishoudelijke werkzaamheden net iets te zwaar worden.
  5. Gezelschap naar theater of museum, maar ook een klankbord en fijne gesprekken thuis
  6. Ondersteuning in de gezinssituatie in verband met een te zware belasting van een partner of andere gezinsleden
  7. Ondersteuning en/of begeleiding van een kind of volwassene met een verstandelijke beperking

 • Waar levert de ZorgSpecialist allemaal zorg?

  De ZorgSpecialist levert (thuis)zorg op basis van de WLZ, ZVW, WMO en Jeugdzorg in regio Kennemerland en omgeving in de volgende gemeentes:
  • - Aerdenhout
  • - Bennebroek
  • - Bentveld
  • - Beverwijk
  • - Bloemendaal
  • - Castricum
  • - Cruquis**
  • - Driehuis
  • - Haarlem
  • - Haarlemmerliede en Spaarnwoude
  • - Heemskerk
  • - Heemstede
  • - Hoofddorp
  • - Ijmuiden
  • - Nieuw Vennep**
  • - Overveen
  • - Santpoort-Noord
  • - Santpoort-Zuid
  • - Spaarndam
  • - Uitgeest
  • - Velsen
  • - Velserbroek
  • - Vijfhuizen**
  • - Vogelenzang
  • - Zandvoort
  ** In deze gemeentes bieden we alleen jeugdzorg op basis van Zorg in Natura. 
  Naast de zorg thuis leveren wij ook zorg in:
  • - Kleinschalige woonvoorzieningen
  • - Hospicehuizen
  • - Diverse ouderinitiatieven

WLZ

 • Wat houdt WLZ in?

  WLZ staat voor Wet langdurige zorg. Onder de Wet Langdurige Zorg valt intensieve zorg, waarbij 24 uur per dag toezicht nodig is. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met dementie zijn of mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking veel zorg nodig hebben. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een verwijzer kan dit voor u doen.
  Als de indicatie is afgegeven kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  1. De zorg vanuit de WLZ thuis ontvangen. Het gaat dan om verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke zorg. Dit is mogelijk met een Volledig Pakket Thuis (VPT) - dan krijgt u de zorg bijvoorbeeld van de ZorgSpecialist - of met een Modulair Pakket Thuis (MPT), dan kan de zorg door verschillende zorgaanbieders verleend worden. 
  2. U ontvangt de zorg op een andere locatie. In dit geval woont u niet meer thuis.
  Bij zorg binnen de WLZ brengt het CAK een eigen bijdrage in rekening. U ontvangt van het CAK een rekening. 

 • Welke WLZ-zorg biedt de ZorgSpecialist?

  In de kleinschalige woonvoorzieningen van de ZorgSpecialist bieden wij verantwoorde en deskundige zorg en begeleiding in een huiselijke omgeving. De zorg wordt verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT).

ZVW

 • Wat houdt ZVW in?

  Vanuit de ZorgVerzekeringsWet (ZVW) kunt u een beroep doen op:
  1. Algemene verpleging en persoonlijke verzorging bij lichamelijke en psychogeriatrische beperkingen
  2. Palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase)
  3. Casemanagement dementie
  4. Casemanagement oncologie
  U betaalt geen eigen bijdrage aan het CAK.

 • Welke ZVW-zorg biedt de ZorgSpecialist?

  De ZorgSpecialist biedt verpleging en verzorging thuis. We bieden palliatieve zorg thuis, waarvoor we een specifiek team hebben dat hiervoor in alle opzichten geschoold is. Onze verpleegkundigen verlenen zorg in het Hospice Santpoort, het Hospice Beverwijk en het Joods Hospice Immanuel in Amsterdam. 
  Wanneer u behoefte hebt aan ondersteuning op het gebied van dementie of waar het gaat om oncologische zorg, dan bieden onze casemanagers uitkomst.

Jeugdzorg

 • Wat houdt Jeugdzorg in?

  Verpleging, verzorging en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de Jeugdwet. De benodigde zorg en ondersteuning wordt in overleg met de gemeente, de behandelaar of CJG-coach en de zorgverlener vastgesteld.

 • Welke vormen van Jeugdzorg biedt de ZorgSpecialist?

  1.  Begeleiding op scholen voor speciaal onderwijs; op de professor van Gilseschool (kinderen met communicatieve beperking), de Schelp (ZMLK) en op de Albert Schweitzerschool ondersteunen we kinderen om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om onderwijs te volgen.
  2. Vakantiedagopvang aan kinderen met een verstandelijke beperking. Tijdens schoolvakanties wordt deskundige en enthousiaste opvang geboden op een locatie in Haarlem
  3. Zorg op maat op algemene scholen
  4. Zorg en ondersteuning thuis; aansluitend bij de indicatie van het kind

WMO

 • Wat houdt WMO in?

  Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ernaar gestreefd om mensen zodanig te ondersteunen dat zij zo volwaardig als mogelijk mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. Hier valt de volgende zorg onder:
  1. Ondersteuning bij huishoudelijke zorgverlening
  2. Individuele begeleiding, bijvoorbeeld om structuur en overzicht te bieden
  3. Begeleiding in groepsverband
  4. Tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld als ontlasting van de mantelzorg(st)er
  5. Cliëntondersteuning
  6. Ondersteuning mantelzorg

 • Welke WMO-zorg biedt de ZorgSpecialist?

  De ZorgSpecialist biedt:
  1. Alle vormen van huishoudelijke zorg
  2. Ook mensen die een beroep doen op de Huishoudelijke Hulp Toelage van de gemeente kunnen bij ons terecht
  3. Individuele begeleiding bij mensen thuis
  4. Begeleiding in een groep in ons inloophuis voor mensen met dementie
  5. Tijdelijk verblijf in één van onze kleinschalige woonvoorzieningen

Kleinschalig wonen

 • Wat is kleinschalig wonen bij de ZorgSpecialist

  De ZorgSpecialist heeft een duidelijke visie op kleinschalig wonen. Het ondersteunen bij een zo normaal mogelijk leven is de rode draad. Bij ons geen dagelijkse medische rondes; het leefplezier staat centraal. Het leven, en de wensen en behoeftes van de bewoners die daarbij horen, vormen het vertrekpunt van waaruit het ZorgLeefPlan wordt opgesteld. Naasten doen 'als vanzelf' mee, niet omdat het verplicht is, maar omdat het ook bijdraagt aan hún leefplezier. In onze kleinschalige woonvoorzieningen wordt de zorg door een vast team geleverd vanuit de volgende kernpunten:
  1. Warme leefomgeving
  2. Begripvolle steun
  3. Leuke activiteiten
  4. Ruimte voor beweging
  5. Persoonlijke aandacht
  De woonvilla's zijn volledig gemoderniseerd en er zijn uiteraard voorzien van alle benodigde domotica. Voor meer informatie kijk op de pagina's Kleinschalig wonen.

 • Wat zijn de kosten?

   De zorg in de kleinschalige woonvoorzieningen wordt aangeboden op basis van een zorgindicatie (WLZ). De kosten voor wonen en zorgen zijn daarom gescheiden. 

 • Is er een wachtlijst?

   Wij werken met een (vrijblijvende) belangstellingsregistratie. Op basis van urgentie wordt er een mogelijkheid tot verblijf aan familie en/of naasten voorgelegd.

 • Wanneer kom ik er voor in aanmerking?

  Villa Tromp, Villa Velsen, de HoogeBerg en Alverna bieden mogelijkheden voor mensen met dementie. Marquant, onze nieuwe kleinschalige woonvoorziening die eind 2015 haar deuren opent, heeft zowel mogelijkheden voor mensen met dementie als voor mensen die (nog) geen zorg wensen.

 • Wat zijn de voordelen van kleinschalig wonen bij de ZorgSpecialist?

  Voor bewoners van onze kleinschalige woonvoorzieningen is zelfstandig wonen niet meer haalbaar. Kleinschalig wonen betekent veilig wonen met behoud van waardigheid in een uitnodigende omgeving. De ruime huiskamer met tuin of terras en het persoonlijke appartement dragen hiertoe bij, maar het allerbelangrijkste is het dagelijks leven met elkaar, waarbij een respectvolle bejegening voorop staat.  
  Meer informatie? Kijk dan op de pagina van onze kleinschalige woonvoorzieningen of  neem contact met ons op: (023)5100-200 

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Vul hier het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact opnemen